Hotel Nitra
U nás sa dá platiť
Platobné karty
Hotel Nitra

Ubytovanie

Hotel ponúka jednu z najväčších ubytovacích kapacít v Nitre v celkovej kapacite 160 lôžok + 30 prísteliek, ktorá je rozložená do 2-lôžkových, 3-lôžkových a 4-lôžkových izieb. Izby sú usporiadané bunkovým systémom tak, že vždy na dve izby pripadá samostatná kúpeľňa so sprchou a samostatné WC. Všetky izby majú vybavenie zodpovedajúce stanovenej kategórii, sú účelne zariadené a pokryté bezdrôtovým wi-fi internetom.

Kompletný cenník ubytovania.

Služby

 • recepcia s nepretržitou službou
 • bezdrôtové wi-fi internetové pripojenie
 • telefón
 • fax
 • kopírovanie
 • centrálny trezor na recepcii
 • predaj doplnkového tovaru
 • pranie a žehlenie
 • akceptácia platobných kariet VISA, MASTERCARD, Maestro

Ubytovací poriadok

 1. V hoteli môže byť ubytovaný hosť, ktorý je k ubytovaniu riadne prihlásený. Za týmto účelom je hosť pri príchode povinný preukázať sa platným preukazom totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas alebo iný platný doklad totožnosti).

 2. Hotel poskytuje hosťom služby v rozsahu a kvalite určenej príslušnou vyhláškou o kategorizácii ubytovacích zariadení, podľa ktorej je hotel zaradený.

 3. Hotel môže vo výnimočných prípadoch ponúknuť hosťovi iné ubytovanie, ako bolo dohodnuté, pokiaľ sa podstatne nelíši od potvrdenej objednávky.

 4. Hosťa je možné ubytovať od 14.00 hod. dňa nástupu. Izba je hosťovi rezervovaná do 19.00 hod. dňa nástupu a do toho istého času je hotel povinný hosťa ubytovať, ak nie je v objednávke uvedené inak. V prípade ak hosť nenastúpi do uvedeného času, hotel môže s izbou voľne disponovať.

 5. Hosť povinný odhlásiť pobyt a uvoľniť izbu najneskôr do 10.00 hod. v deň odchodu. Ak tak hosť nevykoná, má hotel právo zaúčtovať mu predĺženie pobytu podľa platného cenníka.

 6. Ak hosť požiada o predĺženie ubytovania, môže mu hotel ponúknuť aj inú izbu ako tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný.

 7. Hosť platí účet za ubytovanie a ostatné poskytnuté služby v súlade s platným cenníkom pred začiatkom ubytovania.

 8. Hosť pri obsadení izby vo vlastnom záujme prekontroluje stav a funkčnosť zariadení na izbe a prípadné poruchy alebo nedostatky ihneď nahlási na recepcii.

 9. Pri ukončení pobytu je hosť povinný odovzdať izbu neporušenú so všetkým vybavením. Je povinný na izbe uzavrieť vodovodné uzávery, okná, vstupné dvere, a kľúč a vypožičané predmety odovzdať na recepcii. Strata príp. nevrátenie kľúča je spoplatnené pokutou 5,- €.

 10. Hosť súhlasí s tým, že do jeho izby počas celej doby trvania jej prenájmu má právo vstúpiť za účelom vykonania svojich služobných povinností chyžná, údržbár alebo iná osoba poverená konateľom spoločnosti.

 11. V izbe a ostatných priestoroch hotela nesmie hosť bez súhlasu vedenia hotela premiestňovať zariadenie, robiť úpravy a akékoľvek zásahy do elektrickej siete alebo inej inštalácie.

 12. Fajčenie v izbách a ostatných vnútorných priestoroch hotela je zakázané. V prípade porušenia tohto zákazu má hotel právo požadovať od osoby, ktorá tento zákaz porušila pokutu vo výške 150,- €. Týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody.

 13. Za škody spôsobené na majetku hotela zodpovedá hosť podľa platných predpisov.

 14. Za peniaze a cenné veci ubytovaného hosťa zodpovedá hotel iba v prípade, ak ich prevzal proti potvrdeniu do úschovy.

 15. Návštevy hostí na izbu musia byť pri príchode ohlásené na recepcii a odsúhlasené ubytovaným hosťom ako aj pracovníkom recepcie.

 16. Hosť je povinný v čase od 22:00 do 6:00 hod. dodržiavať nočný kľud.

 17. V priestoroch celého hotela je zakázané najmä:

  • poškodzovať alebo ničiť majetok hotela, manipulovať s akýmkoľvek technickým alebo technologickým vybavením a zariadením hotela a vykonávať akékoľvek činnosti, ktoré ohrozujú bezpečnosť majetku hotela a osôb, ktoré sa v ňom nachádzajú 
  • správať sa nespoločensky, výtržnícky alebo iným spôsobom neakceptovateľne, či už formou slovného alebo fyzického prejavu
  • fajčiť
  • držať a užívať narkotiká a iné omamné a zakázané látky
  • vstupovať do hotela so živými zvieratami bez predchádzajúceho súhlasu recepcie alebo konateľa spoločnosti
  • vnášať alebo držať u seba predmety ohrozujúce verejnú bezpečnosť, život a zdravie návštevníkov a pracovníkov hotela
  • používať bicykle, skateboardy, kolieskové korčule a iné podobné prostriedky
  • organizovať a hrať verejné hazardné hry, rozdávať politické letáky
  • narábať s otvoreným ohňom okrem nájomcov, ktorých prevádzka to vyžaduje na riadne fungovanie
  • používať akékoľvek elektrospotrebiče (okrem predmetov osobnej hygieny) bez predchádzajúceho písomného povolenia konateľa spoločnosti
  • prenechať alebo poskytnúť ubytovanie iným osobám, ktoré nie sú hosťami hotela
  • vnášať do hotela strelné zbrane a iné nebezpečné predmety
 18. V prípade porušenia tohto ubytovacieho poriadku hosťom má hotel právo odstúpiť od zmluvy o poskytnutí ubytovacej služby pred uplynutím dohodnutého času a požadovať od hosťa pokutu vo výške 150,- €. Týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody.

Ubytovací poriadok je platný od 01.01.2010.